Archive for the ‘overpeinzingen’ Category

GODMENS

Wednesday, July 1st, 2020

Godmens. Als de Geestelijke Gedaante is volgroeid wordt de lichamelijke verschijning afgelegd. Het zintuiglijke lichaam is ook een 
uitdrukking van de Geest, maar niet de Geest Zelf. Nadrukkelijk wordt hier gesteld dat de Geest geen lichaam heeft in de stof zoals 
wij gewend zijn te benoemen; vandaar het vermijden van het woord lichaam in verband met Geest, wat tot verwarring kan leiden. 
Geest heeft geen lichaam maar is aanwezig in alle lichamen op het materiële vlak. Deze Aanwezigheid – of dit Bewustzijn – bepaalt 
de verschijningsvorm van genoemde Geest in alle gradaties, van nauwelijks bewust of onbewust naar zelfbewust, naar bewustzijn 
van en individuele identificatie met het Zelf. (Godmens; 11-09-2017)

 

 

T H E  ( E Y E ) ‘I’  T H A T  I  A M

The ‘I’ ( Eye) that I AM is singular, unattached, eternal , creative, permanent, compassionate, perfect, unchanging, changing -in-
appearance, unconditional, unimaginable, un-manifest, unborn. If the personal ‘I’ which I am presently experiencing is an
emanation of the ‘I’ as described above, nothing is impossible. Without limitations I can soar with the speed of thought in an
instant to far places, not hindered  by space or time.
My thoughts take me everywhere, communing with everyone I want to, creating what pleases me and, above all, give audience
to the still small voice telling me where to go and what to do for eternal good. Of course, no man is ‘a castle unto himself’, sharing
with others is a huge privilege. The personal ‘Eye’ is the Witness who registers without bias or blame and together they represent
the unique unit I AM for evermore. (09-01-2018)

DE MAAKBARE MENS – of toch niet?

Saturday, June 13th, 2020

Volgens een futuristische filosofie is de mens in de toekomst maakbaar; dat wil zeggen onsterfelijk op het materiële vlak.
Wat daarvan de voordelen moge zijn is onduidelijk, behalve dat de mens in staat zou zijn om zijn lichaam en psychologie tot
volmaaktheid te verheffen. Dit klinkt als een bloem zonder geur of als een robot zonder ziel. Bovendien wordt uitgegaan van
een concrete wereld die zo natuurgetrouw mogelijk moet worden nagebootst, in plaats van de totale transformatie die nu
plaats heeft bij het incident van overgaan naar de volgende bewustzijnsvorm. Als rups of pop kan een vlinder zijn nieuwe
gedaante ook niet bevroeden en evenmin kan de mens de evolutionaire bedoeling weten achter zijn lichamelijke verschijning.
Dat hij zijn ‘oude’ lichaam niet meer nodig heeft lijkt duidelijk door het achterlaten ervan en de neiging tot het onsterfelijk
maken van een maakbaar lijf een voortzetting van het Egyptische gebruik van balsemen. Misschien is het toch wenselijker
materiële zaken in te ruilen voor geestelijke waar(he)den? (07-01-2018)
 
 

 
 
T E M P L E  O F  G O D  or  D I S P O S A B L E  C O M M O D I T Y ?
 
How shall we classify the body: as a ‘Temple of God’ or as a ‘disposable commodity’? In the B.G. we read: the body of man is
the playground of the Self (Bhagavad Gita 13). Is the body we inhabit self-created? By our karma perhaps or in way’s we now
don’t understand. We can exert influence on our bodies but are seldom in control. If Pure Reason (Bliss) is our ultimate goal,
what is the bodily part in all this? For starters we should not reject the body which has been called the ‘Temple of God’. Is it an
outward manifestation of the inner content? As such it would be a very valuable vessel. But how much care should we give to it?
Obviously it cannot be dismissed although it is destined to deteriorate and vanish from the scene altogether. When the incubation
time is over, could it be that the body is discarded as an empty shell or should it be coaxed into further permanence? Should it be
abandoned and should we put our faith into the next experience? Meanwhile, let us be thankful for the body we know and have
even if it turns out to be nothing more than an ‘idea’. . . . . (27-09-2016)

VERREZEN LICHAAM

Saturday, May 30th, 2020

Volgens overlevering in het Nieuwe Testament zou Jezus na zijn lichamelijke dood in verschillende gedaanten zijn verschenen (denk aan
de ‘tuinman’ bij het lege graf) en ook tijdens zijn leven op aarde een gedaantewisseling hebben ondergaan op de berg Tabor; opmerkelijk
is in het laatste geval dat hij de hem vergezellende discipelen uitdrukkelijk verbood op dat moment hierover melding te doen.
Ook het feit dat Hij zogenaamde ‘doden’ tot leven wekte – zoals bijvoorbeeld Lazarus – zou bewijzen dat de mens lichamelijk voortleeft.
Deze gedaantewisselingen geven aan dat men zich kan manifesteren in een willekeurig lichaam en dus zelf ‘zonder lichaam’ is maar voor
praktische doeleinden er gebruik van kan maken. Het bewustzijn maakt zich kenbaar in een veranderend en veranderlijk lichaam, niettemin
herkenbaar voor andere ‘lichamen’, zoals bij het breken van het brood bij de Emmaüsgangers. Wat betekent dit voor de ‘gewone’ sterveling?
Dat het leven zich weliswaar voordoet in een lichamelijke verschijning maar deze niet is en niet onderhevig aan geboorte en dood en ook niet
aan gedaantewisselingen. Wat hier gezien wordt als mens, plant of dier of mineraal is een veruiterlijking van de Geest; wij zijn niet de vormen
die wij aannemen maar de Geest Zelf die met een voor ons verborgen bedoeling zich korporaal manifesteert. Het lijkt erop dat wij vrijwillig
een taak op ons nemen om die uit  te voeren met een voor ons onbekende bestemming, waarvan men wel de stuwende richting gewaar kan
worden maar niet de uitkomst. Wel of geen lichaam is dus geen bewijs van voortbestaan, maar de ‘urgentie’ om zich te manifesteren is
onmiskenbaar en vergelijkbaar met de scheppingsdrang van de kunstenaar in het ons bekende dagelijks leven. (06-06-2018) 
 


 
 
H E A V E N L Y   C O N S C I O U S N E S S   

Introducing ‘heavenly consciousness’ is a new concept; what can be known or experienced on this level without theorizing or speculating?
Very little indeed beyond a personal belief in a hereafter, which somehow is different from familiar assumptions. Perhaps it can be compared to
the condition of a child aspiring to become a grown-up without the faintest clue what it will be like. He can model himself after people around
him, which to some extent holds true for heavenly consciousness as described in certain writings. People have reported ‘after-death’ experiences
which make for interesting reading but pertains exclusively to the individuals in question. A wider audience is reached by reports of similar
experiences by others at different times in history around the globe. The descriptions in ‘earthly language’ are for the most part positive but fail to
communicate the crucial factor of transcendence; as far as a visual image of transformation is concerned, the transition of Jesus on Mount Tabor
comes closest to our understanding. Unless a personal calling is received it seems impossible and undesirable to imagine what heavenly
consciousness is like. (16-05-2019)

M E N S D I E R

Friday, May 15th, 2020

De mens is een diersoort met geestelijke aspiraties. Ons inlevingsvermogen stelt ons in staat tot het meebeleven van
de dierlijke conditie, al moet men ervoor waken niet in projectie te vervallen. In hoeverre de mens geëvolueerd is uit
deze toestand is moeilijk te zeggen en verschilt per individu als men ervan uitgaat dat er sprake is van biologische
overeenkomst; dan ligt het ook voor de hand dat dieren in de toekomst ‘mensen-in-spé’ zijn, wat een troostrijke
gedachte is voor het lijden dat zij als soort ondergaan. In dat geval is de mens hen voor gegaan, hetgeen een gedeeltelijke
verklaring kan zijn voor zijn empathie met de schepping in het algemeen. Intussen is de mensheid niet zo ver verwijderd
van de dierlijke voorouder en bevindt hij zich wellicht nog ongeveer in de toestand van een grotbewoner vergeleken met
zijn toekomstige mogelijkheden. Als een nieuwe vorm van bewustzijn op grote schaal wordt bereikt in geestelijke zin, zal
de mensheid zich definitief losmaken van zijn dierlijke, zintuigelijk gebonden, afkomst.  (19-08-2019)

M I R A C L E   M A N    

The wonder of man lies in his royal lineage; unknown to him lies hidden within himself the largest miracle of all: for not
only is he a ‘child of God’, but truly God Himself. His ‘second birth’ reveals to him this stupendous truth, for parallel to God
man is and always has been the awareness of God as Himself. Although Perfection is completed, man is slow in his discovery
by considering himself a separate unit evolving towards this insight, which could not have happened without consent from ‘Above’.
Therefore, man is both God and the awareness of Himself ‘created in His Likeness’, developing for evermore the Perfect Image
which was meant from the beginning of Self-Consciousness. (03-06-2019)   

K L E P P E R M A N

Friday, May 1st, 2020

In de oude tijd was het gebruikelijk dat een klepperman de bevolking waarschuwde als een lepralijder of iemand met een
andere besmettelijke ziekte zoals de pest, in hun omgeving kwam. Waarschijnlijk konden maaltijden of kleding buiten de
deur gezet worden, want deze mensen werden massaal buiten gesloten van de samenleving. 
We leven in een soortgelijke situatie met dit verschil dat lijder en overdrager niet van elkaar te onderscheiden zijn en dat
daarom iedereen de beschermende maatregelen in acht moet nemen. Verder worden patiënten humaner behandeld dan 
voorheen, soms met gevaar voor eigen leven. Waar vroeger alleen de religieuzen zich durfden wagen aan dit soort verzorging
is de Christelijke idee van behulpzaamheid aan zieken voldoende in de samenleving doorgedrongen om globaal hulp te bieden.
Bovendien heeft men vertrouwen in de wetenschap, gebaseerd op het verleden, dat een vaccin binnen afzienbare tijd zal
worden ontwikkeld. Al deze factoren tezamen bieden een beter vooruitzicht dan onze medemensen uit het verleden hadden.
(04-04-2020)
 
 
 
C A V E M A N

Why do I get the feeling that I am a cave (wo)man at the end of an era and at the beginning of a very different new one?
Futuristic prognoses predict a man-made world with galactic enterprises. So far man has imitated nature but there are signs
that before long it may be the other way around, from manipulating vegetative and animal life to humans themselves.
This is a horror scenario for the authentic individual who is in love with creation as he found it and fears the wrath of
Divine Power. Already we take for granted the mechanized force of flying and communicating through computers which are
put at our disposal where in the past only certain yogi’s were able to levitate or use telepathy. On the whole mankind has
depleted the natural resources indiscriminately and is faced with a dilemma to reverse his steps or invent new ways of dealing
with the demand. Artificial devices will take him further away from mother earth as we know it and steer him in a robotic
direction, removed from  his self-identity. On the other hand we may be optimistic about the human resourcefulness to meet
problems head-on; perhaps we should opt for the best of both worlds: respect for organic earth and investigating alternative
solutions. (13-05-2019)

Nieuwe Wereld / New World

Tuesday, April 14th, 2020

 

P R O F E T I E

Een Maori profeteerde onlangs dat een globale crisis inzicht moet geven in de verkeerde manier waarop de mens met de natuur omgaat; met de huidige pandemie schijnt die in vervulling te gaan. Is het mogelijk om liefde en eerbied voor de natuur terug te brengen waar de mens langdurig in schandelijke overtreding is geweest?
Nog niet zo lang geleden stond de wereld aan de rand van een kernenergie oorlog die tot zelfmoord geleid zou hebben van de ons bekende menselijke ‘beschaving’ en ternauwernood is afgewend. Staat ons iets dergelijks te wachten? De tekenen zijn er naar. Is de stroming om deze ramp te voorkomen sterk genoeg om het gevaar te keren? Of is onze cultuur te ver afgedwaald om een brug te slaan met onze achterban en vermorzelen we Moeder Aarde zonder alternatief? Het zou kunnen zijn dat er een heel nieuw tijdperk in het vooruitzicht ligt, maar niet zonder gepast afscheid van onze voedster, die het niet verdiend heeft om te worden omgebracht door haar ondankbaar gebroed. Als terugkeer geen optie is moet op z’n minst een berouwvolle schuldbekentenis en herstel van aangedaan leed waar mogelijk, in werking treden. Een liefdevol samengaan van mogelijkheden voor een toekomstige samenleving is het beste alternatief in het groeiend besef dat men zijn achtergrond niet moet verloochenen, maar in dankbaarheid accepteren. (30-03-2020)

 

 

M E N E   M E N E   T E K E L   U F A R S I N

This well known adaptation from the Old Testament (Dan.5/25), is as applicable today as it was then. Debaucheries had come to a seething point of no return and only intervention of the God Almighty would do. Our position as a culture is not dissimilar and possibly only to be stopped by a pandemic of global proportions as the world is currently experiencing. History repeats itself in different way’s and since the human race does not seem to learn from the past, each generation has to find out for itself. A ‘new heaven and new earth’ has been promised (Rev.21/1), but not before a permanent realization of remorse has set in followed by a repair of done damages. With every destruction a new era seems to start with new possibilities, overriding the past with fresh knowledge of the task at hand. We may not overcome new challenges, but at least be done with some old ones; looking back, the human race seems to have made some head-way in spite of temporary set-backs, a hopeful sign for future developments. Without reliving the past, it must be possible to consolidate the positive elements and bring them together with new inventions. After all, it is the intention that counts, bringing us a step closer to the realization of a ‘new heavens and earth’; possibly they are not so ‘new’, aside from a new understanding of the age-old wisdom of Truth, replacing matter by Spirit. (30-03-2020)

M I D D E L P U N T

Wednesday, April 1st, 2020

Over het algemeen voelen wij ons het middelpunt van ons eigen universum. Dat is niet zo gek als je bedenkt dat dit het uitgangspunt is van ons bewustzijn als persoon waar het ego is geboren. Voortaan benoemen wij ons met de naam die ons wordt gegeven ter identificatie. Tegen het einde van ons leven beginnen wij ons af te vragen of er een vervolg komt op ons aards bestaan ​​en welke literatuur ons ter beschikking staat over dit onderwerp. Dat is nogal wat vanuit filosofisch / theologisch oogpunt en als wij geen vanzelfsprekende antwoorden hebben meegekregen in onze opvoeding hebben wij de vrijheid hier zelf over na te denken.In veel gevallen zal men aansluiting vinden bij een bestaande religie of denkwijze die ook atheïsten aanspreekt en sommigen hebben zich volkomen verzoend met het naderend einde. Hoe het ook zei, de werkelijke biologische erkenning voldoet niet meer en een antwoord wordt vereist van het onderwerp: wel of geen voortzetting van bestaan ​​en in het eerste geval, hoe dan? De invulling die daar aan gegeven wordt varieert per persoon, maar in elk geval is het een proces dat schrijfster dezes getracht heeft enigszins in kaart te brengen. (04-03-2020) 

D I V I N E  P R I N C I P L E

God – Divine Principle – has always been; but the consciousness thereof has not. Or has it? Only when man was developed enough could he conceive of (a) God. As far back in (written) history as we can go there always have been the exceptions, functioning as ‘beacons of light’, for the multitude to follow.
In this way the Truth has always been available for the earnest seeker. And what is Truth? That man is immortal, divine and no different from God Himself; how could he not be, God being the only example he could be patterned after…..Did a semblance of a separation take place in the far, distant past? Or was it a gradual awakening when man’s faculties matured? I am an advocate of the latter hypothesis, for I don’t think man knowingly shut himself out of paradise. Even though it may have been his primal condition, I believe he became capable of understanding his divine ancestry at a later date. It had to be a CONSCIOUS effort on his part to accept what came to be called Divinity, foregoing materiality in favour of spirituality, conceiving DIVINE PRINCIPLE as his IDEAL, actualized as spiritual PERFECTION.
Perfection not as a static principle, but dynamic, not progressive but evolving from one perfect state to another. Only man can conceive of Divine Principle; he cannot imagine anything what isn’t already existent in Spirit. His creativity is to materialize what is for the taking, making choices for better or worse: Truth is potentially unformed. It is up to man to fashion his destiny, far removed from the promised land or having it all, right now!

 

 

 

 

 

 

 

OVERPEINZINGEN BLOG MAGADEL

Thursday, March 19th, 2020

                                                                                                       

Na voltooiing van mijn loopbaan als beeldend kunstenares heeft mijn zoektocht naar ‘Waarheid’ zich voortgezet
in geïnspireerde overpeinzingen.
Het idee van een blog ontstond uit de behoefte om een bloemlezing van deze kronieken te delen met gelijkgestemden.
Er wordt geen aanspraak gemaakt op professionele correctheid of literaire ambitie, maar alleen op authenticiteit.
De oorspronkelijke berichtgeving is afwisselend in het Nederlands of Engels en de reden waarom niet voor vertaling
is gekozen.
Het is de bedoeling om op 1 april 2020 van start te gaan met het verzoek om deze blog te delen met mogelijk
geïnteresseerde lezers van de achterban.

Via www.magadel.com      B L O G   M A G A D E L                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After completing my career as a visual artist my search for ‘Truth’ continued in inspired ‘Reflections’.
The idea of a blog was born from the need to share an anthology of these chronicles with likeminded people. No claim is
made for professional correctness or literary ambition, but only authenticity.
The original recorded material was conceived either in the Dutch or English language, which is the reason why it is
left untranslated.
Please share this blog, which is planned to start on April 1st 2020, with potentially interested readers from your circle.