B A K E R M A T

De bakermat van elke godsdienst is de gewaarwording van lichamelijke sterfelijkheid en het menselijk verzet daartegen.
Van geavanceerde rituelen tot primitieve handelingen zijn mensen bezig vanaf het ontstaan van dit besef om het te bezweren.
De poignante vergelijking tussen de verschillende culturen hebben gemeen dat de persoonlijkheid moet verdwijnen, het individu
een nieuwe naam krijgt waarmee hij tot onsterfelijkheid is ingewijd en vanaf dat moment geacht wordt zijn leven in een breder
perspectief te zien. Het ligt voor de hand dat deze gebeurtenis met omzichtigheid, bij primitieve volken niet zelden verbonden
met (pijnlijke) overgangsrituelen van kind naar volwassenheid in geheimhouding, wordt voltrokken. Zonder reflectie op dood en
sterfelijkheid zou de inhoud van het leven gelijk staan aan die van het dier, hoewel de meer ontwikkelde soorten zoals olifanten
en primaten blijk kunnen geven van diepe rouw. In het kort komt het erop neer, dat het menselijk leven zinloos zou zijn zonder
reflectie op zijn al dan niet onsterfelijk bestaan en dat daarmee de zin van zijn leven is bepaald. (BAKERMAT; 22-07-2020)

 

 

I N C A R N A T I O N   O F   S P I R I T

Every soul is an incarnation of Spirit, whether the subject is aware of it or not. The task at hand is uniquely determined by the spiritual 
condition of a particular individual, but designed for its developmental progress. Eventually one may come to realize that fulfilment of
his desires does not yield the expected results and he starts to look elsewhere. His real hunger is for completion of his individual 
soul-consciousness, which can only be accomplished by abdicating his initial carnal desires, which were pursued and fulfilled to some
extent. Arriving at the knowledge of his true identity as Spirit, there remains nothing to be wished for; all the same one’s role on earth
should be played to perfection and always can be improved upon. (01-07-2019)   

Comments are closed.