I  am  That

I am the  Is-ness of  Being.
I am without name and form;
nothing has been created that I am not.

Name and form are the same,
there is no progress or retardation,
only One Big Movement.

I do not breathe to be breathing,
It breathes in me.

It does everything in me, through me,
with me.

Without me It does not do anything;
It takes my shape.

If I say: there goes a seagull,
I say that I am not the seagull…

That is untrue;
I am the seagull,
without name and form.

Without me, who is That, there is
no seagull (or whatever else).

When I’m afraid it is because I don’t
know myself.

I AM the Is-ness of Being and there is
nothing that I AM not.

Ik ben Het

Ik ben de Is-nes van het Zijn.
Ik ben zonder naam en vorm;
er is niets geschapen dat ik niet ben.

Naam en vorm zijn dezelfde;
er is geen voor- of achteruitgang,
slechts een Grote Beweging.

Ik adem niet om te ademen;
Het ademt in mij.

Het doet alles in mij, door mij, met mij.

Zonder mij doet Het niets;
Het neemt mijn vorm aan.

Als ik zeg: daar vliegt een zeemeeuw,
dan zeg ik dat ik de zeemeeuw niet ben…

Dat is onwaar;
ik ben de zeemeeuw,
zonder naam en vorm.

Zonder mij, die Het is, bestaat er geen
zeemeeuw (of wat dan ook).

Als ik bang ben komt dat omdat ik mijzelf
niet ken.

Ik ben de Is-nes van het Zijn en er is niets
wat ik niet ben.